American Scandinavian Student Exchange
ÚPRAVA VZTAHŮ KE ŠKOLE V ČRJe na vás a na rodičích, vyřídit si s vedením školy přerušení studia za účelem přestupu do jiné střední školy (§66, odst.2 a 5 zákona č. 561/2004). Ředitel školy zváží po vašem návratu obsah a rozsah vyučovaných předmětů na zahraniční škole a může vám rok řádného studia v zahraničí uznat, případně nařídit diferenční zkoušky z předmětů, které jste nemohli v zahraničí studovat (např. z češtiny nebo z odborných předmětů).

Ti z vás, kterým se podaří graduovat a získat středoškolský diplom (High School Diploma), si mohou po návratu požádat o nostrifikaci, tj. uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (§108, zákona č.561/2004). O nostrifikaci rozhoduje krajský školský úřad, který posuzuje obsah a rozsah vzdělání v zahraničí a může nařídit nostrifikační zkoušku. Musíte však počítat s tím, že ne všechny střední školy v USA umožňují zahraničním studentům graduovat a získat High School Diploma.

Řádné studium na střední škole v zahraničí je pokračováním přípravy na budoucí povolání a rodiče mají nárok na přídavky na děti a ostatní sociální dávky (zákon č. 137/1996 Sb.). Rozhodnutí o postavení studia na středních školách v zahraničí, které budete pro tyto účely potřebovat, vystavuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na jejich formulářích. Všem našim účastníkům předáme žádost, ke které je nutno přiložit originál potvrzení ze zahraniční školy, které si obstará student v místě studia. Rodiče pak žádost s potvrzením odešlou MŠMT, které vám vystaví rozhodnutí v pěti originálních vyhotoveních.

Rozhodnutí ministerstva o postavení studia na střední škole v zahraničí je požadováno zákonem a Všeobecná zdravotní pojišťovna jej vyžaduje jako doklad prokazující řádné studium v zahraničí.


 video: Mladí v Americe


Konzultační hodiny:
Pondělí až pátek od 10:00 do 16:00


ASSE-CZ Academic Student Services, s.r.o.

nám. W.Churchilla 2
130 00 Praha 3
6. patro, č.dveří 601
tel: 602 342 626, 733 370 085, 323 641 329
fax: 257 534 376
e-mail: asse@asse.cz

IČO: 26438828